Начало за ISO 9001:2015 Система за управление Подготовка Сертификация Обучениe

ISO 9001:2015

Що е то ISO?

Подготовка. Сетификация. Обучение

Система за управление на качеството ISO 9001

Kакво представлява Системата за управление на качеството ISO 9001 (СУК)? Системата за управление на качеството задава начина, по който вашата организация управлява и ръководи всички дейности, свързани с качеството и трябва да включва:
създаване и управление на документите и записите;
управление на организацията;
осигуряване и управление на ресурсите (материални и човешки);
планиране, подготовката и изпълнение на процесите; контрол и подобряване на продуктите и процесите и др.
Защо системите за управление на качеството ISO 9001 са различни в различните фирми?
Системата за управление на качеството трябва да е съобразена със съществуващата практика на управление, т.е. това, което сме правили преди нейното внедряване. Целта е да доразвием съществуващите практики там, където те не отговарят на изискванията на ISO 9001. Но системата не трябва да води до прекалена бюрокрация, до създаване на много документация или до липса на гъвкавост при изпълняване на процесите.
Защо да въведем ISO 9001?
Това е стратегическо решение на висшето ръководство и има за цел да предизвика доверие у вашите клиенти, организацията е добре управлявана. Една ефикасно функционираща система ISO 9001 ще доведе до:
по-добро определяне на политиката и целите на организацията;
по-добро определяне на изискванията и очакванията на клиентите;
по-добри знания за протичащите процеси; по-добри знания за продуктите и възникващите несъответствия;
актуалност и наличност на документите по работните места;
оптимизиране на влаганите ресурси (материални и човешки);
намаляване на вътрешните и външните загуби от лошо качество за сметка на подобряване на превантивните действия; постигане и поддържане на качеството на продуктите;
нарастване на удовлетвореността на клиентите; подобряване на постиженията и производителността; подобряване на възможностите за конкуренция с другите фирми;
доверие, че исканото качество е постигнато и поддържано;
удовлетворяване на приложимите нормативни изисквания;
подобряване на фирмената култура и др.
Изградената СУК ISO 9001 е критерий че:
организацията много добре познава изискванията на своите клиенти и ги удовлетворява;
организацията познава и спазва действащите нормативни документи, свързани с произвеждания продукт/предоставяната услуга;
организацията, ползвайки механизма на одитите и контрола на процесите и продуктите, подобрява своите процеси.
Не трябва да се заблуждаваме обаче, че СУК ще доведе автоматично до подобряване на производствения процес или на качеството на нашия продукт. Тя няма да разреши всички наши проблеми. Тя е само средството, което ще ни помогне да постигнем по систематичен начин целите на Организация.
Кои основни процеси трябва да включим при разработването на система ISO 9001?
Всичко започва и завършва с клиента: приемане, обсъждане и описване на неговите изисквания и превръщането им във входни елементи за системата, които служат за планиране на създаване на продукта или услугата, който предлагаме. Получаване на информация за удовлетвореността на клиента. Основните процеси, които съществуват във всяка една oрганизация са
1. Висшето ръководство осигурява правилното функциониране на СУК, като:
предостави необходимите ресурси (финансови и човешки);
определи политиката и целите на организацията;
определи отговорностите, пълномощията и обмена на информацията;
преглежда и реагира на информацията, свързана с функционирането на СУК.
2. Предоставяне и управление на ресурси, за да се осигури качеството на произвеждания продукт. Най-важните ресурси са:
инфраструктурата (сгради, съоръжения, обзавеждане за процесите, поддържащи услуги);
работната среда, необходима за постигане съответствието на продукта;
човешките ресурси (достатъчно персонал, който притежава необходимото образование и компетентност, за да изпълнява определените задачи).
3. Планиране, подготовка и създаване на продукта - всички онези дейности, които трябва да се извършат, за да се произведе продуктът или да се предостави услугата.
4. Измерване, анализиране и подобряване, включващи дейностите по събиране на данни и тяхното анализиране за целите на подобренията:
получената обратна информация от клиентите;
провеждане на вътрешни одити на СУК;
наблюдение и измерване на процесите;
наблюдение и измерване на продуктите.

"Всичко може да бъде направено по-добре, отколкото е правено до момента"

Хенри Форд