Начало за ISO 9001:2015 Система за управление Подготовка Сертификация Обучениe

ISO 9001:2015

Що е то ISO?

Подготовка. Сертификация. Обучение

Подготовка за въвеждане на ISO 9001?

Системата за управление на качеството трябва да бъде документирана, т.е. да са написани правила, отговарящи на изискванията на ISO 9001. ISO 9001 казва какво трябва да се направи във фирмата, но не казва как. Всяка фирма е свободна да си “ушие тази нова дреха” по свое виждане и мярка и така, както на нея й е най-удобно. Най – лесният, бърз и ефикасен начин, за да стане това е да се ползват услугите на консултант. Работа на консултанта преминава през 5 етапа

ЕТАП 1 ПОДГОТОВКА
Консултантът извършва диагностиката на реалната практика с изискванията на ISO 9001.
Диагностиката се състои в посещения на работните места, преглед на фирмените документи, за да се установи какви са съответствията и несъответствията на реалните правила и практики спрямо изискванията на ISO 9001.
Резултатите от диагностиката са основа за изготвяне на Работен план със съдържанието на документацията на ISO 9001 (процедури, работни инструкции, методики за работа, дневници, контролни карти и пр.)

ЕТАП 2 ПРОЕКТИРАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОКУМЕНТИРАНЕ
актуализация на “пригодните стари” документи; разработка на нови организационни и технически документи;
разработка на документи, съгласно нормативните изисквания;
разработка на програми и планове за наблюдение и контрол на работните процеси.
Важно е документацията на ISO 9001 да се проектира “по мярка” според реалните и предполагаеми, сегашни и бъдещи нужди и очаквания на фирмата.

ЕТАП 3 ПРОБНО ВНЕДРЯВАНЕ, КОРЕКЦИИ И ПОДОБРЕНИЯ
Този етап започва внедряване на новите и актуализираните „стари” фирмени документи, като основната цел е да се провери, че документите на Системата на ISO 9001 са смислени, приложими и полезни.

ЕТАП 4 ОКОНЧАТЕЛНО ДОКУМЕНТИРАНЕ
Всички полезни и работоспособни изводи от внедряването се отразяват чрез коригиране на съответни документи, съгласуват се и се утвърждават от Управителя. На персонала се възлагат отговорности и пълномощия и се оказва помощ за придобиване и утвърждаване на практическите умения и навици за стриктно спазване на новата “организационна дисциплина”, т.е. хората във фирмата почват да работят съгласно правилата, записани в документите на ISO 9001.

ЕТАП 5 ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ПРЕГЛЕД ОТ РЪКОВОДСТВОТО
След като всички документи са въведени се провежда Вътрешен одит, с който се установява степента на съответствие на системата с изискванията на ISO 9001 в два аспекта: дали описаните правила покриват изискванията на стандарта и дали тези правила се спазват. Ръководството извършва преглед за готовността за сертифициране на системата.

Полезена информация

Вътрешният одит е извършва от специално обучено лицe - Вътрешен одитор на система за управление, съгласно указанията на стандарта ISO 19011:2018. Най - често това са представители на сертифицираната организацията, а понякога тази услуга се извършва от консултанти в областта.

Обучението за Вътрешен одитор е с продължителност минимум 2 дни.ISO 19011, който дава общи указания за одитиране на стандартизирани системи за управление.
Единият ден е посветен изцяло на стандартът ISO 19011, който дава общи указания за одитиране на стандартизирани системи за управление. В зависимост от това колко системи трябва да се управляват/одитират се определя продължителността на обучението. Например:
Ако във фирмата внедрен само стандартът ISO 9001, обучението ще бъде двудневно, включващо стандартите ISO 19011 и ISO 9001
При внедрени два стандарта, например ISO 9001 и ISO 14001, обучението е тридневено - ISO 19011, ISO 9001 и ISO 14001
Ако имате повече върпоси или желаете да се обучите не се колебайте да се свържете с нас:
0882 606008 • 0882 626060 ✉ office@alphaquality.org

Вижте предстоящите модулни обучения за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

"Всичко може да бъде направено по-добре, отколкото е правено до момента"

Хенри Форд