Начало за ISO 9001:2015 Система за управление Подготовка Сертификация Обучениe

ISO 9001:2015

Що е то ISO?

Подготовка. Сертификация. Обучение

Стандартът ISO 9001

Стандартът ISO 9001 Стандартът ISO 9001 е наследник на стандартите за осигуряване на качеството, водещи началото си от следвоенните години. С времето той се развива постоянно, за да достигне постепенно до днешната версия ISO 9001:2015 „Изисквания за системи за управление на качеството“. През 1987 година Международната организация по стандартизация (ISO),технически комитет TC 176 приема и издава първата версия на ISO 9001, а страните членки на ISO (тогава около 80 на брой), САЩ, Япония и членките на Европейския съюз приемат ISO 9001, като свой национален стандарт за управление на качеството (България членува в ISO от 1955 г.). Вижда се, че организационният стандарт за управление на качеството, нито е от вчера, нито пък се отнася само за българските фирми
Стандартът няма задължителен характер, освен в случаите, в които нормативен документ го изисква, но когато клиентите предпочитат да работят със сертифицирани фирми – всяка фирма трябва да вземе решение сама – дали да се сертифицира по изискванията на стандарта ISO9001, което ще доведе до подобряване на дейността на фирмата, осигуряване на доверие в контрагентите, повишаване на удовлетвореността на клиента, а от там - до повишаване на финансовите резултати.
Стандартът ISO 9001 съдържа изисквания, които хвърлят светлина върху правилното изпълнение на основните дейности - върху тяхното управление и върху ресурсното им осигуряване. Изискванията не са към съответния продукт, а към цялостната организация на дейността на фирмата - от получаване на запитването до предоставяне на готовия продукт на клиента. Тези изисквания могат да се прилагат към всякакви фирми - всички браншове, големи и малки фирми, фирми, работещи в различни части на света и при различни условия и др.
Разликата при различните фирми е, че всяка фирма трябва да реши как и да подбере начина, по който ще отговори на изискванията на ISO 9001, така че хем да постигне изискванията на стандарта, хем те да са удобни за бранша, големината, и стереотипа й на работата. Тоест, всяка фирма трябва да създаде собствени правила на работа, които да отговарят и покриват изискванията, заложени в стандарта. Така се създава взаимосвързана последователност от правила, които приложени към процесите и организацията на работа, ще дадат най-голяма сигурност, че проблемите с качеството на произвеждания продукт са сведени до минимум.
Какво реално се постига с една действаща система по качество съгласно ISO 9001?
Пълна проследимост по отношение на качеството за целия работен цикъл
Превантивно търсене и навременно откриване на грешките в проектирането, управлението, технологията, производството и отстраняване на възможността за повтарянето им
Непрекъснат ефективен контрол на предприетите мерки за управление и осигуряване на качеството
Какви възможности разкрива една сертифицирана система по качеството?
Дава увереност на клиента, че фирмата е в състояние да изпълни договорените условия за доставка по отношение на срок и качество;
Увеличаване на възможността за получаване на поръчки от традиционни или от нови клиенти.
Отваря възможности за излизане на европейски пазари
Отваря възможности за участие в търгове за различни поръчки
Отваря възможности за реализация като доставчик на вече сертифицирани по-големи компании, които са заложили сертификацията като изискване за своите доставчици

"Всичко може да бъде направено по-добре, отколкото е правено до момента"

Хенри Форд