Система за управление на Качеството
ISO 9001

 

Какво представлява Системата за управление на качеството ISO 9001 (СУК)?

Системата за управление на качеството задава начинът, по който вашата Организация управлява и ръководи всички дейности, свързани с качеството и трябва да включва:

 • създаването и управлението на документите и записите;
 • управлението на Организацията;
 • осигуряването и управлението на ресурсите (материални и човешки);
 • планирането, подготовката и изпълнението на процесите;
 • контрола и подобряването на продуктите и процесите и др.

Защо СУК ISO 9001 са различни в различните фирми?

Изгражданата СУК трябва да е съобразена със съществуващата практика на управление, т.е. това, което сме правили преди нейното внедряване, като трябва да доразвием съществуващите практики там, където те не отговарят на изискванията на ISO 9001. Но СУК не трябва да води до прекалена бюрокрация, до създаването на много документация (да затънем в бумащина) или до липса на гъвкавост при изпълняване на процесите.

Защо да въведем СУК ISO 9001?

Въвеждането на СУК е стратегическо решение на Висшето ръководство и има за цел да предизвика доверие у вашите клиенти, че вашата Организация е добре управлявана. Една ефикасно функционираща СУК ISO 9001 ще доведе до:

 • по-добро определяне на политиката и целите на Организацията;
 • по-добро определяне на изискванията и очакванията на клиентите;
 • по-добри знания за протичащите процеси;
 • по-добри знания за продуктите и възникващите несъответствия;
 • актуалност и наличност на документите по работните места;
 • оптимизиране на влаганите ресурси (материални и човешки);
 • намаляване на вътрешните и външните загуби от лошо качество за сметка на подобряване на превантивните действия;
 • постигане и поддържане на качеството на продуктите;
 • нарастване на удовлетвореността на клиентите;
 • подобряване на постиженията и производителността;
 • подобряване на възможностите за конкуренция с другите фирми;
 • доверие, че исканото качество е постигнато и поддържано и др.
 • удовлетворяване на приложимите нормативни изисквания;
 • подобряване на фирмената култура и др.

Изградената СУК ISO 9001 е критерий:

 • че Организацията много добре познава изискванията на своите клиенти и ги удовлетворява;
 • че Организацията познава и спазва действащите нормативни документи, свързани с произвеждания продукт/предоставяната услуга;
 • че Организацията, ползвайки механизма на одитите и контрола на процесите и продуктите подобрява своите процеси.


Не трябва да се заблуждаваме обаче, че СУК ще доведе автоматично до подобряване на производствения процес или на качеството на нашия продукт. Тя няма да разреши всички наши проблеми. Тя е само средството, което ще ни помогне да постигнем по систематичен начин целите на Организация.

Кои основни процеси трябва да включим при разработването на СУК ISO 9001?


Всичко започва и завършва с клиента:
 • приемане, обсъждане и описване на неговите изисквания и превръщането им във входни елементи за СУК, които служат за планиране на създаването на продукта;
 • получаване на информация за удовлетвореността на клиента.

Основните процеси, които съществуват във всяка една Организация са:

1) Висшето ръководство осигурява правилното функциониране на СУК, като -


 • предостави необходимите ресурси (финансови и човешки);
 • определи политиката и целите на Организацията;
 • определи отговорностите, пълномощията и обмена на информацията;
 • преглежда и реагира на информацията, свързана с функционирането на СУК.

2) Предоставяне и управление на ресурси, за да се осигури качеството на произвеждания продукт. Най-важните ресурси са:

 • инфраструктурата (сгради, съоръжения, обзавеждане за процесите, поддържащи услуги);
 • работната среда, необходима за постигане съответствието на продукта;
 • човешките ресурси (достатъчно персонал, който притежава необходимото образование и компетентност, за да изпълнява определените задачи).

3) Планиране, подготовка и създаване на продукта - всички онези дейности, които трябва да се извършат, за да се произведе продукта или да се предостави услугата.

4) Измерване, анализиране и подобряване, включващи дейностите по събиране на данни и тяхното анализиране за целите на подобренията -
 • получената обратна информация от клиентите;
 • провеждане на вътрешни одити на СУК;
 • наблюдение и измерване на процесите;
 • наблюдение и измерване на продуктите.