Подготовка


КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ ДА ВЪВЕДЕМ СИСТЕМА ПО ISO 9001?


Системата за управление на качеството трябва да бъде документирана, т.е. да са написани правила,отговарящи на изискванията на ISO 9001.


ISO 9001 казва какво трябва да се направи във фирмата, но не казва как. Всяка фирма е свободна да си “ушие тази нова дреха” по свое виждане и мярка и така, както на нея й е най-удобно.

Най – лесния, бърз и ефикасен начин, за да стане това е да се ползват услугите на консултант. Работа на консулнтанта преминава през 5 етапа

ЕТАП 1 - ПОДГОТОВКА


Консултанта извършва диагностиката на реалната практика с изискванията на ISO 9001.

Диагностиката се състои в посещения на работните места, преглед на фирмените документи, за да се установи какви са съответствията и несъответствията на реалните правила и практики спрямо изискванията на ISO 9001.

Резултатите от диагностиката са основа за изготвяне на Работен план със съдържанието на документацията на ISO 9001 (процедури,работни инструкции, методики за работа, дневници, контролни карти и пр.)

ЕТАП 2 - ПРОЕКТИРАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОКУМЕНТИРАНЕ

Ø актуализация на “пригодните стари” документи

Ø разработка на нови организационни и технически документи

Ø разработка на документи, съгласно нормативните изисквания

Ø разработка на програми и планове за наблюдение и контрол на работните процеси

Важно е документацията на ISO 9001 да се проектира “по мярка” според реалните и предполагаеми, сегашни и бъдещи нужди и очаквания на фирмата.

ЕТАП 3 - ПРОБНО ВНЕДРЯВАНЕ, КОРЕКЦИИ И ПОДОБРЕНИЯ

Този етап започва внедряване на новите и актуализираните „стари” фирмени документи, като основната цел е да се провери, че документите на Системата наISO 9001 са смислени, приложими и полезни.


ЕТАП 4 - ОКОНЧАТЕЛНО ДОКУМЕНТИРАНЕ

Всички полезни и работоспособни изводи от внедряването се отразяват чрез коригиране на съответни документи,съгласуват се исе утвърждават от Управителя.

На персонала се възлагат отговорности и пълномощия и се оказва помощ за придобиване и утвърждаване на практическите умения и навици за стриктно спазване на новата “организационна дисциплина”, т.е.хората във фирмата почват да работят съгласно правилата, записани в документите на ISO 9001.

ЕТАП 5 – ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ПРЕГЛЕД ОТ РЪКОВОДСТВОТО

След като всички документи са въведени се провежда вътрешен одит,с който се установява степента на съответствие на системата с изискванията на ISO 9001 в два аспекта: дали описаните правила покриват изискванията на стандарта и дали тези правила се спазват.Ръководството извършва преглед за готовността за сертифициране на системата.